close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har opdaget, at du gennemser fra et andet sted til det, der svarer til dette websted. Vi har ikke et websted til det land, du besøger os fra, men vi har et verdensomspændende websted. Bekræft venligst hvilket websted du gerne vil besøge.


Vilkår og betingelser

Se vilkår og betingelser

Nej brug af eller indgåelse af kontrakt om tjenester på Copykrea indebærer læsning og accept af følgende generelle betingelser:

Accept af og adgang til de generelle betingelser

Disse generelle betingelser regulerer ethvert retsforhold, der opstår i forbindelse med kontraktindgåelse mellem brugerne eller kunderne på webstedet på url'en copykrea.dk, der tilhører eCommProjects Internet S.L..

Ved at acceptere disse generelle betingelser erklærer kunden, at han har den nødvendige juridiske kapacitet til at indgå aftaler i det land, hvor han er statsborger, idet denne alder er i Spanien 18 år. Hvis kunden var en juridisk person, erklærer den fysiske person, der handler på hans vegne, på eget ansvar at have de tilsvarende repræsentationsbeføjelser.

Klienten accepterer udtrykkeligt de generelle betingelser fra det øjeblik, han bruger eller indgår kontrakt om tjenesten, og er bundet af dem. Dette dokument kan til enhver tid udskrives og opbevares af kunden.

Hvis brugeren eller kunden har nogen form for tvivl om disse generelle betingelser, stiller eCommProjects Internet S.L. telefonnummeret +34 987 80 85 73 og e-mail-adressen [email protected] til rådighed for at kontakte os.

Brugeren accepterer udtrykkeligt at gøre passende brug af dette websted og ikke at bruge nogen af de tjenester, der tilbydes af den handlende, til bl.a. nogen af følgende formål:

Anvendelige standarder

De kontrakter, der indgås via dette websted, vil være omfattet af direktiv 2011/83/EU, ændringsdirektivet (EU) 2019/2161 og Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 samt resten af de nationale bestemmelser, der svarer til de generelle kontraktvilkår, til forsvaret af forbrugere og brugere og til elektronisk handel. Ligeledes vil forordning (EU) 2016/679 af 27. april om generel databeskyttelse og andre bestemmelser, der finder anvendelse på området, finde anvendelse. Også forordningen i forbindelse med betalingstjenester og andre gældende finansielle forhold samt de bestemmelser, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændring af de generelle betingelser

eCommProjects Internet S.L. kan uden forudgående varsel ændre disse generelle betingelser med henblik på at forbedre de tjenester, der tilbydes via internettet, uden at denne ændring under nogen omstændigheder kan påvirke allerede indgåede kontrakter med tilbagevirkende kraft.

Med offentliggørelsen af de generelle betingelser, der vises på copykrea.dks websted, anses de nævnte ændringer for at være meddelt kunderne eller brugerne.

Beskrivelse af tjenester

Karakteristikaene for de tjenester, der tilbydes og markedsføres, via internettet eller telefonisk, af Copykrea, er beskrevet i detaljer i konfiguratoren, hvor hver enkelt af dem er inkluderet. Hvis der er særlige betingelser for indgåelse af kontrakter om en af disse tjenester, vil de ligeledes blive specificeret og beskrevet i det afsnit, der vedrører den specifikke tjeneste.

Elektronisk kontraktindgåelse

For at afgive en ordre i Copykrea vil det være nødvendigt at gennemføre følgende trin:

Bemærk venligst, at hvis du betaler med betalingskort eller kreditkort, vil opkrævningen blive foretaget, så snart købsprocessen er afsluttet.

Pris

Alle priser, der er anført i copykrea.dk, er inklusive moms, der er gældende på købstidspunktet.

I visse vurderede tilfælde kan den nøjagtige pris, der vil blive opkrævet kunden, medføre betaling af forsendelsesomkostninger, som er specificeret på vores side med forsendelsesbetingelser (se her). Ligeledes kan kunden, når han/hun ser sin indkøbskurv, når han/hun har tilføjet et dokument og valgt egenskaberne for sin ordre, få alle relevante oplysninger om forsendelsesomkostningerne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den pris, der er angivet for forsendelsesomkostninger i den tilsvarende sektion på hjemmesiden, og den pris, der er angivet på tidspunktet for afslutning af ordren i kurven, er det altid den pris, der er angivet ved afslutningen af ordren (kurven), der er gældende.

Forsendelse

I Copykrea kan du kun lave prints, som vi kan overtage i vores produktionscenter og derfor levere inden for en rimelig tid.

Med hensyn til formularer, vilkår og forsendelsesomkostninger, vil det, der er afspejlet i den tilsvarende sektion på vores hjemmeside, blive fulgt (se her).

Fra firmaet vil vi gøre alt, hvad der er muligt, for at transportvirksomhederne overholder de fastsatte frister. Men i tilfælde af at disse af årsager uden for eCommProjects Internet S.L.s kontrol ikke kan overholdes, er vi under ingen omstændigheder ansvarlige for forsinkelsen, og derfor vil forsendelsesomkostningerne ikke kunne refunderes.

Orrenden anses for leveret, når følgesedlen er underskrevet i kurerfirmaets systemer.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle ekstraomkostninger, der er afledt af told.

Garanti og returnering

Hos Copykrea vil du kunne kræve erstatning eller refusion af din ordre inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af din ordre.

Du vil ikke kunne annullere eller ændre din ordre, når produktionen er startet i vores værksted.

For mere information om vores garanti- og returpolitik, klik her

Brug af tjenesten og ansvar

eCommProjects Internet S.L. garanterer ikke for den permanente tilgængelighed af de tilbudte tjenester og fralægger sig enhver form for ansvar for eventuelle skader og/eller tab, som f.eks. men ikke udelukkende, kan opstå som følge af fejl eller udeladelser i indholdet, manglende tilgængelighed, overførsel af virus eller andre teknologisk skadelige eller skadelige programmer eller materialer, der kan påvirke dit computerudstyr som følge af brugen af denne webside. Der vil dog blive truffet alle de foranstaltninger, som den anser for relevante, for at undgå denne type situationer så vidt muligt.

Det samme gælder for eCommProjects Internet S.L., som ikke er ansvarlig for forsinkelser eller misligholdelse af de påtagne forpligtelser, når det skyldes force majeure, såsom strejke, oprør, terrorangreb, krig, epidemi, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv eller enhver anden naturkatastrofe osv.

eCommProjects Internet S.L. er ikke ansvarlig for handlinger eller indholdet af de ordrer, der foretages af dets brugere eller tredjeparter, der kan krænke intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, retten til ære, privatliv og selvopfattelse, handlinger, der involverer illoyal konkurrence og / eller ulovlig reklame, samt overtrædelse af resten af de gældende regler på ethvert område. Ligeledes er eCommProjects Internet under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, der kan opstå som følge af ulovlig eller ukorrekt brug af dette websted.

eCommProjects Internet S.L. Du kan nægte at udskrive eller reproducere indhold, der efter din mening krænker eller kan krænke grundlæggende rettigheder og offentlige frihedsrettigheder, mod intellektuelle ejendomsrettigheder, som er eller kan være af kriminel, fremmedfjendsk, terroristisk eller diskriminerende karakter baseret på race, køn , religion eller tro, som er af pornografisk karakter, som opfordrer til vold, som truer unge eller børn, den offentlige orden eller sikkerhed, eller som af andre grunde ikke er egnet til reproduktion.

Brugeren erklærer sig ansvarlig for de dokumenter, som han bestiller at udskrive, og erklærer, at han har ret til at reproducere, kopiere og/eller distribuere dem under fuld overholdelse af tredjemands intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, idet han fritager eCommProjects Internet S.L. for ethvert ansvar for overtrædelse af de nævnte rettigheder.

eCommProjects Internet S.L. forpligter sig til at holde fortrolighed, ikke at afsløre eller markedsføre med de filer/dokumenter, der stilles til rådighed for kunden for udførelsen af ordren. Filerne vil blive destrueret inden for 90 dage fra den dato, hvor arbejdet blev anmodet af kunden eller brugeren.

Ret til udelukkelse

Copykrea forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at nægte eller inddrage adgangen til portalen for brugere eller klienter, der ikke overholder de generelle betingelser, der er angivet i dette afsnit.

Klausulernes ugyldighed og uvirksomhed

Hvis en bestemmelse i disse generelle betingelser helt eller delvist erklæres helt eller delvist ugyldig eller uvirksom, vil en sådan ugyldighed eller uvirksomhed kun påvirke den pågældende bestemmelse eller den del af den, der er ugyldig eller uvirksom, idet de generelle betingelser fortsat gælder i alle andre tilfælde, idet en sådan bestemmelse eller den del af den, der er påvirket, anses for ikke at være blevet lavet.

Anvendelige bestemmelser, konfliktløsning og jurisdiktion

De bestemmelser, der finder anvendelse på denne kontrakt, vil være Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013, for hvilken eCommProjects Internet S.L. stiller online konfliktløsning til rådighed for webstedets brugere via følgende link: (klik her).

Præsentation af klagesager

Vi har klageskemaer til rådighed for kunderne, som kan rekvireres fysisk på virksomhedens hjemsted og fremvises på selve hjemstedet eller online via følgende link: (klik her).